Villkor

Allmänna villkor

Innan du anmäler dig till marknadsförings- och förmedlingstjänsten SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen ska du ta del av nedanstående information. För att kunna använda portalens tjänster måste du samtycka till och förbinda dig att följa villkoren.

 1. Allmänt
  Du som vill verka som samtalsterapeut eller coach och marknadsföra dig genom portalen SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen har adekvat utbildning inom dina respektive områden. Du är verksam som samtalsterapeut eller coach i egen verksamhet.

Genom att registrera dig hos SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen bekräftar du att du har rätt behörighet att ingå detta avtal och att efterleva avtalets villkor.

Du bekräftar att det inte föreligger någon form av partnerskap, anställningsförhållande eller byråförhållande mellan dig och SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen som en följd av detta avtal eller användningen av denna portal.

När du är klar med din registrering erhåller du ett konto hos SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen och har ingått ett juridiskt bindande avtal avseende tillhandahållandet av marknadsföring via egen presentationssida på samtalsformedlingen.se samt möjlighet att nyttja SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingens tjänster. SamtalsFörmedlingen och CoachFörmedlingen ägs av det juridiska bolaget Samtal Online i Stockholm.

 

 1. Registrering och prenumeration
  Tjänsten består av en prenumeration med debitering av medlemsavgiften via faktura. Du väljer själv betalningsperiod. Genom att ingå detta avtal bekräftar du att din prenumeration fortlöper till du själv säger upp medlemskapet enligt punkt 4 nedan.

 

 1. Kostnad och betalning
  Att registrera sig som terapeut på SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen kostar 148 kr per månad exklusive moms. Samtliga priser gäller tills vidare och förutsätter att du betalar mot faktura. Vid registreringen kan du välja betalningsperiod 3, 6 eller 12 månader. Kredittiden är 20 dagar från fakturadatum.

 

 1. Uppsägning
  Du kan när som helst säga upp ditt deltagande på SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen. Avtalet gäller fram till dess att din skriftliga uppsägning är SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen tillhanda, senast 24 timmar innan betalningsperiodens upphörande. Sådant meddelande om uppsägning påverkar inte avgifter som uppkommit innan SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen skäligen hunnit reagera på din uppsägning. Uppsägningen ska ske skriftligt via e-post till [email protected] eller [email protected]
  Om du väljer att inte säga upp ditt deltagande senast 24 timmar innan nästa betalningsperiod förlängs det automatiskt med ytterligare en betalningsperiod. Observera att utebliven betalning ej räknas som uppsägning. Enligt Distansavtalslagen har du rätt att ångra köpet och få pengarna tillbaka inom 14 dagar. Ångerfristen gäller endast om du ej har använt dig av tjänsten under tiden.

 

 1. Sekretess
  När du registrerar dig på SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen accepterar du att Samtal Online i Stockholm registrerar de obligatoriska personuppgifter som du lämnar:

 

 • förnamn
 • efternamn
 • företagsnamn
 • företagsadress
 • organisationsnummer
 • e-post

 

Genom att förse oss med din information och acceptera ”Allmänna villkor” godkänner du även vår ”Personuppgiftspolicy”.

 1. Säkerhet
  Du kan själv medverka till att skydda dina uppgifter så att inte andra personer kan få tillgång till ditt konto på SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen. Var särskilt försiktig när du loggar in på ditt konto från en offentlig eller delad dator.

 

 • stäng alltid din webbläsare och logga ut när du har surfat färdigt
 • håll dina användarnamn och lösenord hemliga

 

Meddela oss omedelbart vid obehörig åtkomst av ditt konto. SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen ansvarar inte för några förluster eller skador som uppkommer till följd av att du inte följer dessa stadganden.

 1. Tjänstens åtkomlighet. 
  SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen eftersträvar att säkerställa att denna portal normalt finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, men kan inte garantera att den kommer att vara oavbruten eller felfri. Portalens åtkomlighet kan inskränkas tillfälligt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som står utanför vår kontroll.

 

 1. Kontakten med basklienter vid personligt möte
  När du tar emot basklienter vid personligt möte gör du själv upp med klienten vad som ska gälla för er fortsatta kontakt. Det vill säga tider, bokning, avbokning, sessionernas innehåll, betalning och kontaktens avslutande. SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen förmedlar endast kontakten er emellan. För avtalsklienter gäller särskilda villkor. Dessa beskrivs i kontrollpanelen när du loggat in i din profil.

 

 1. Äganderätt till innehåll
  Samtal Online i Stockholm äger och innehar all äganderätt till portalen samtalsformedlingen.se och tjänsten Samtal Online Chatt. Portalen innehåller material med copyright som tillhör Samtal Online i Stockholm.

SamtalsFörmedlingens eller CoachFörmedlingens material får inte reproduceras, kopieras, redigeras, publiceras, sändas eller laddas upp utan vårt skriftliga medgivande. Utöver vad som uttryckligen framgår av detta avtal ger SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt till företagets varumärken, copyrighträttigheter eller övrig immateriell egendom eller information.

Utöver detta får du inte ändra, anpassa, licensiera, översätta, sälja, avkoda, dechiffrera dekompilera eller på något annat sätt analysera någon del av tjänsten eller portalen, eller någon programvara som används på eller för tjänsten, eller låta någon annan göra detta.

 

 1. Olagligt och förbjudet material och förbjudna aktiviteter
  Du förbinder dig att använda tjänsten på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, föreskrifter och uppförandekoder. SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen förbehåller sig rätten att undersöka och avsluta ditt konto om tjänsten missbrukas på ett sätt som kan betraktas såsom otillbörligt eller som är otillåtet eller olagligt.

 

 1. Avtalsbrott
  SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen äger rätt att omedelbart avsluta ditt konto och din tillgång till tjänsten om du har brutit mot detta avtal. Om så sker skickas en avslutningsbekräftelse på den e-postadress du lämnat oss vid registreringen, eller på en annan e-postadress du eventuellt kan ha meddelat oss senare.

Om vi avslutar ditt konto på grund av att du har brutit mot avtalet återbetalar vi eventuell förbetalning, med avdrag för skäliga kostnader och förluster vi kan ha ådragit oss. Vi äger rätt att avbryta detta avtal när som helst genom ett skäligt skriftligt varselmeddelande.

I händelse av brott mot ett eller flera villkor i detta avtal från din sida äger vi rätt att blockera ditt konto, ta bort förbjudet innehåll och förhindra publicering av din presentationssida eller delar av den. Vi äger även rätt att blockera din tillgång till hela tjänsten, eller del därav, antingen permanent eller tillfälligt.

 

 1. Ändringar av detta avtal.
  Samtal Online i Stockholm äger rätt att ändra villkoren med skäligt varsel innan sådan ändring träder i kraft. Om du när du erhåller sådant varsel inte vill fortsätta att använda tjänsten äger du rätt att bryta avtalet genom ett skriftligt meddelande till oss.

Sagda meddelande vinner kraft per den tidigaste dagen av den dag då vi erhåller ditt meddelande, eller den dag då de ändrade villkoren i annat fall skulle ha trätt i kraft. Du anses ha godkänt eventuella ändringar om du fortsätter att använda tjänsten efter det att den relevanta varselperioden har löpt ut.

 

 1. Friskrivningsklausul
  I händelse av att en person ställer ett yrkande eller väcker talan mot dig till följd av din användning av vår portal eller tjänsten Samtal Online Chatt samtycker du till att genomgå sagda process oberoende av oss, och utan att ställa några krav på Samtal Online i Stockholm. Du befriar oss från alla yrkanden, allt ansvar och alla skadestånd som uppkommer till följd av, eller med något som helst samband med, yrkandet eller talan.

I händelse av ett yrkande eller en talan mot oss till följd av dina handlingar på eller din användning av portalen eller Samtal Online Chatt, inklusive eventuella brott mot detta avtal från din sida, eller eventuella ansvarsyrkanden från annan parts sida gentemot dig, samtycker du till att hålla oss skadefria och försvara oss med avseende på yrkandet eller talan.

 

 1. Överenskommelse
  Detta avtal som ingåtts genom registrering av ditt konto på samtalsformedlingen.se utgör hela överenskommelsen mellan dig och Samtal Online i Stockholm.
  Om något i detta avtal av någon anledning skulle komma att betraktas såsom ogiltigt så fortsätter resten av detta avtal att gälla fullt ut.

 

 1. Tvist och tillämpliga lagar
  I händelse av tvister om, eller i samband med, portalen samtalsformedlingen.se och/eller tjänsten Samtal Online Chatt, samtycker du genom att använda portalen tills dess att tvisten avgörs i svensk domstol enligt svensk lag. I övrigt gäller tillämpliga lagar och konventioner för försäljning av tjänster och produkter via Internet som Personuppgiftslagen och Distansförsäljningslagen.

 

 1. Lista förbjudet eller olagligt innehåll

Nedanstående lista utgör en ofullständig lista över innehåll som är olagligt eller

förbjudet på portalen. SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen förbehåller sig rätten att ändra denna lista när som helst och att undersöka och initiera juridiska förfaranden gentemot var och en som bryter mot detta stadgande. Detta inkluderar, utan begränsning, borttagning av kränkande innehåll från tjänsten och att avsluta sådan lagöverträdares konto. Det handlar om innehåll som:

 

 • är uppenbart anstötligt för användarna, såsom innehåll som verkar för rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av vad slag det vara må gentemot varje form av grupp eller individ.
 • utgör en profil för eller fotografi av en tredje person utan dennes medgivande
 • trakasserar eller förespråkar trakassering av en annan person;
 • innefattar översändning av “skräpmejl”, “kedjebrev” eller oombedda massutskick eller “spam”;
 • främjar information som du vet är falsk eller vilseledande eller som främjar illegal verksamhet eller illegala beteenden, eller som är otidig, hotande, obscen, ärekränkande eller smädlig;
 • främjar en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons copyrightskyddade arbete, som exempelvis tillhandahållande av piratkopierade datorprogram eller länkar till sådana,
 • tillhandahållande av information för kringgående av produktinstallerade kopieringsskydd, eller tillhandahållande av piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler.
 • innehåller sidor med begränsat tillträde, eller enbart lösenordstillträde, eller dolda sidor eller bilder (som inte länkas till eller från en annan tillgänglig sida); innehåller sidor som exploaterar personer under 18 års ålder på ett sexuellt eller våldsamt sätt, eller som söker samla in personlig information från personer under 18 år;
 • lämnar instruktiv information om sådana olagliga handlingar som tillverkning eller försäljning av olagliga vapen, brott mot en annan persons privatliv, eller som tillhandahåller eller skapar datavirus.
 • söker hämta in lösenord eller personidentifierande information i kommersiella eller olagliga syften från andra användare; samt
 • medverkar i kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan föregående skriftligt tillstånd såsom tävlingar, lotterier, byteshandel, reklam och pyramidspel.
 • syftar till att göra reklam gentemot, eller värvande av, andra registrerade coacher och terapeuter för att köpa eller sälja produkter eller tjänster via tjänsten, eller medverka vid fester eller andra sociala evenemang eller nätverk i kommersiella syften.
 • SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen har inga möjligheter att övervaka registrerade terapeuters uppförande utanför portalen samtalsformedlingen.se, men det utgör ändå ett brott mot dessa regler att använda någon information man kommit i besittning av från tjänsten i syfte att trakassera, smäda eller skada en annan person, eller för att kontakta, göra reklam till, värva, eller sälja till en annan terapeut utan dennes uttryckliga medgivande i förväg.

 

Lista förbjudna aktiviteter

Nedanstående lista utgör en icke heltäckande lista över den typ av åtgärder du inte får ägna dig åt på SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen med avseende på tjänsten:

 • Du får inte uppträda som en annan person eller enhet.
 • Du får inte förfölja eller på annat sätt trakassera någon person.
 • Du får inte påstå eller förmena att några uttalanden du gör har godkänts av SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen utan specifika skriftliga medgivande i förväg.
 • Du får inte använda en robot, en spindel, sajtsöknings/inläsningsprogram eller något annat manuellt eller automatiskt system eller motsvarande för att läsa in, indexera, datautforska eller på något annat sätt reproducera eller kringgå tjänstens navigeringsstruktur eller dess innehåll.
 • Du får inte lägga ut, distribuera eller på något annat sätt reproducera material med copyright, varumärken eller annan immateriell egendom eller information med ägorätt utan att inhämta ägarens föregående medgivande.
 • Du får inte avlägsna någon information om copyright, varumärken eller andra äganderättstecken som ingår i tjänsten.
 • Du har inte rätt att läsa in eller spegla någon del av tjänsten eller portalen utan föregående skriftligt medgivande från SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen. Du får inte heller använda metataggar, koder eller något annat som innehåller referenser till SamtalsFörmedlingen eller CoachFörmedlingen eller till tjänsten eller portalen i syfte att styra någon person till en annan hemsida i vilket syfte det vara må.
 • Du får inte sända eller lägga ut material som utgör eller uppmuntrar till ett uppträdande som kan betraktas som kriminellt, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt vara motstridigt mot lagen eller inkräkta på någon tredje parts rättigheter.